مقالات دکتر رضا جوهری فرد

1) جوهری فرد، رضا (1381). بررسی فنون موسیقی درمانی در توانبخشی کودکان معلول ذهنی، دانشگاه تبریز: اولین سمینار موسیقی‌درمانی.
2) جوهری فرد، رضا و گودرزی، محمد علی (1383). بررسی اثرات تن آرامی‌و موسیقی در کاهش اضطراب، سومین همایش سراسری علوم انسانی و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اراک.
3) جوهری فرد، رضا (1383). الگوی زیستی روانی اجتماعی گرایش به اعتیاد، آستارا: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.
4) جوهری فرد، رضا و ساجدی، علی محمد (1384). بررسی رگه‌های روان‌درمانی در نهج‌البلاغه، سومین جشنواره دوسالانه نهج البلاغه، دانشگاه تهران.
5) جوهری فرد، رضا (1384). روان‌شناسی بینا فرهنگی، ماهنامه اطلاعات علمی، شماره 9، پی در پی 310.
6) جوهری فرد، رضا (1384). رهیافت‌های نوین ارتباط ذهن ـ بدن، فصلنامه پزشکی ـ اجتماعی هوم، شماره 5 و 4.
7) جوهری فرد، رضا (1384). بنیان های نظری و بالینی تم درمانی، فصلنامه پزشکی ـ اجتماعی هوم، شماره 5 و 4.
8) جوهری فرد، رضا (1384). بررسی اثر فن آرام‌سازی و موسیقی (R&M) در کاهش اضطراب، اولین کنگره روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان‌پزشکی ایران.
9) جوهری فرد، رضا (1384). روان‌شناسی موسیقی، فصلنامه پزشکی ـ اجتماعی هوم، شماره 6.
10) جوهری فرد، رضا (1384). بررسی اثر درمان شناختی ـ رفتاری گروهی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.
11) جوهری فرد، رضا و تقوی، محمد‌رضا (1385). نگرش‌های ناکارآمد: شاخصی برای آسیب‌پذیری خانواده، دومین کنگره آسیب خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
12) جوهری فرد، رضا (1385). تم‌درمانی: بررسی اثرات روان‌شناختی تم‌های درمانی موسیقی، اولین کنگره هنردرمانی ایران؛ دانشگاه شهید بهشتی.
13) جوهری فرد، رضا (1385). بررسی اثرات فن آرام‌سازی و موسیقی (R&M) بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اولین کنگره هنردرمانی ایران؛ دانشگاه شهید بهشتی.
14) جوهری فرد، رضا (1385). آهنگ تحول شخصیت: الگویی برای هنر درمانی بالینی، فصلنامه پزشکی ـ اجتماعی هوم، شماره 10.
15) جوهری فرد، رضا ( 1386). روان‌شناسی و روان‌درمانی بدن، فصلنامه تازه های روان‌درمانی، سال دوازدهم، شماره 43 و 44.
16) جوهری فرد، رضا ( 1386). مبانی موسیقی درمانی بالینی، فصلنامه تازه های روان‌درمانی، سال دوازدهم، شماره 45 و 46.
17) جوهري فرد رضا, گودرزي، محمدعلي, ضميري، امين (1387). تاثير درمان شناختي - رفتاري گروهي بر اضطراب و نگرش هاي ناکارآمد بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير. فصنامه يافته هاي نو در روان شناسي. 2(6):81-94.
18) جوهری فرد، رضا و داوودی، رها (1388). اصلاح سبک زندگی؛ رويکردی نوين به سلامت، ماهنامه اطلاعات علمی، سال بيست و سوم، شماره 8، پی در پی 357.
19) جوهری فرد، رضا (1388). تحليل تم زندگي و تم درماني، دومين کنگره سراسري هنردرمانی ايران؛ دانشگاه شهيد بهشتی.
20) جوهری فرد، رضا ، عباسی تهرانی، نسرین، الهیاری، عباسعلی (1389). تاثير تم هاي درماني موسيقي و شيوه هاي ارائه آن (فعال و غير فعال) بر کاهش اضطراب آشکار و پنهان. تهران: سومین کنگره انجمن روان شناسی.

21) Johari Fard, Reza (2010). Effect of Cognitive- Behavior Therapy on Anxiety and Dysfunctional Attitude on Patient with GAD, International Conference on Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, Paris, Frence.
22) Johari Fard, Reza (2011). Investigation the Effect of Musical themes and Their Presentation techniques (active and passive) on Reducing Students' Anxiety, 19th European Congress of Psychiatry (EPA), Vienna, Ausrria
23) Johari Fard, Reza (2011). The investigation of the personality traits of the patients who have migraine headaches, through NEO personality inventory (The 3rd International Congress of Psychosomatic Medicine, Iran: IUMS).
24) Johari Fard, Reza (2012). Themes Analysis & Theme Therapy: A new Approach to Art therapy (20th European Congress of Psychiatry (EPA), Prague, Czech Republic.

25) جوهری فرد، رضا (1391). معرفي نظريه تحليل تم ها و تم درماني: رويكردي نوين به هنر درماني باليني. فصلنامه روانشناسي و هنر، سال ششم، شماره 9.
26) سیفی، محمد یاسین، زارع، حسین، کلانتری، سارا، جوهری فرد، رضا (1391). تأثير تم‌های موسيقی افسردگی‌آور و تهديدزا بر يادآوری و برآورد فراوانی محرک‌های هيجانی و خنثی در دانشجويان. فصلنامه علمي- پژوهشي دانش و پژوهش در روان شناسي،‌ دوره 13, شماره 49.
27) Johari Fard, Reza, Goli, Farzad, Boroumand, Aminreza & Scheidt, Carl, E. (2013). Regressions of Cognitive, Personality and Family Variables in Iranian Patients with Migraine Headache, 21th European Congress of Psychiatry (EPA), Nice, France.
28) Kohzadi,N., Bashiri Nejadian, A. & Johari Fard, R. (2014). Comparison Meta cognition Beliefs between students with Normal and Morbid Levels of Concern. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4 (10).
29) جوهري فرد،‌رضا (1392). از هنر شناسي تا هنردرماني،‌ فصلنامه روان شناسي و هنر، سال هفتم،‌ شماره 10 و 11. ‌
30) جوهري فرد،‌ رضا (1394). پيش بيني ابتلا به سردرد ميگرن بر اساس عوامل شناختي. تهران: پنجمين كنگره انجمن روان شناسي ايران.
31) Johari Fard, R., Goli, F., & Boroumand, A. (2014). Cognitive, Personality, and Family Factors in Patients with Migraine Headache. International Journal of Body, Mind and Culture, 1 (1).
32) Johari Fard, R., & Ghafourpour, R. (2015). The Effectiveness of Unified Treatment Approach on Quality of Life and Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome Referred to Gastrointestinal Clinics. International Journal of Body, Mind and Culture, 2 (2).
33) Azaran,M., Zargar, Y., Johari Fard, R. & Masjedi Zadeh, A. (2015). Effectiveness of music therapy and relaxation in the symptoms and quality of life in patients with irritable bowel syndrome in the gastrointestinal clinics of Ahvaz, International Journal of Psychology and Behavioral Research, 4 (2): 260-267.
34) حیدری، زینب و جوهری فرد، رضا (1395). بررسی عوامل خانوادگی به عنوان پیش بین های ابتلا به دردهای مزمن. تهران: دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.
35) حجتی، ی. جوهری فرد، ر. بشارت، م. ع. (1395). نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زنان مبتلا به HIV. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال نهم، شماره 34.
36) جوهری فرد، رضا، برومند، امیررضا، شایت، کارل، مهرابی زاده، مهناز (1395). بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن، فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره یازدهم، شماره 42.
37). اسکندری، زینب، جوهری فرد، رضا (1396). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان. کرمانشاه: کنگره سراسری روانشناسی خانواده.
38) نقیب زاده، ن. جوهری فرد، ر. مرادی، ل. یزدان پناه، ل. (1396). اثربخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر کیفیت زندکی و امید به زندگی بیماران مبتلا به دیابت شیرین. تهران: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی.
rss

بازدیدکنندگان

1
81
131
440065