موارد ارزيابي در جلسات مصاحبه كميسيون روانشناسي

 

 

 

 

 

 

به اطلاع كليه متقاضيان دريافت پروانه حرفه ای از كميسيون روانشناسی مي رساند در جلسات مصاحبه كميسيون روانشناسی موارد زير مورد ارزيابی قرار می گيرد

دانش و مهارت در حوزه های :

- آسيب شناسی شامل علامت شناسی ملاک های تشخيصی بر مبناي DSM5  تشخيص افتراقی

- ارزيابی شامل مصاحبه و آزمون ها

- درمان شامل يک رويكرد درمانی خاص كه ارزيابي مفهوم بندي و فنون درماني را در بر مي گيرد

- اخلاق حرفه ای

 

منبع: سایت رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

 

*** لازم به توضیح است که کلیه دوره های بالا در بخش آموزش مرکز مشاوره رایان برگزار می شود***


rss