کتاب "پزشکی روان تنی: رویکردی سیستم اندیش به سلامت" منتشر شد

کتاب "پزشکی روان تنی: رویکردی سیستم اندیش به سلامت" تالیف دکتر رضا جوهری فرد توسط انتشارات علوم پزشکی اهواز منتشر شد.

جهت سفارش کتاب می توانید با شماره 33921294- 061 (بخش پژوهش کلینیک رایان) تماس بگیرید.

 فرد 2 فیروزه


rss