غرفه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رایان در نخستین نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته

غرفه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رایان در نخستین نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته در نمایشگاه دائمی خوزستان با استقبال مسوولین و مردم رو به رو شد. و در پایان از زحمات همکاران متخصص این کلینیک تقدیر شد


rss