بخش مشاوره مذهبی راه اندازی شد

 با حضور دکتر حسینی، دکترای علوم قرآن و حدیث ، مدرس علم النفس و پژوهشگر در زمینه روان شناسی و رواندرمانی اسلامی راه اندازی شد.

در این بخش، به همه پرسش ها و مسائل مرتبط با باورهای دینی، مذهبی و معنوی شما به صورت شناختی و براساس فنون مشاوره ای پاسخ داده خواهد شد.

جهت دریافت نوبت با پذیرش (33921294) تماس بگیرید/.


rss